Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

TAMPEREEN URHEILIJAT -38 JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE


REKISTERIN NIMI
Tampereen Urheilijat-38 r.y. jäsenrekisteri


REKISTERINPITÄJÄ
Tampereen Urheilijat -38 r.y. 
Sarvijaakonkatu 32, 33540 Tampere

Y-tunnus       1584801-2


REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT
Mika Pelto                         toimisto.tu38@gmail.com

Riitta Saarinen                  riitta.a.saarinen@gmail.com

Toimiston puhelin              040 938 3842


TIETOSUOJAVASTAAVA
Urheilutoimenjohtaja Mika Pelto


REKISTERIN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
www-sivujen kautta ilmoittautuminen seuran jäseneksi sekä lajijaostojen toimintaan.

* jäsenmaksujen, harjoitusmaksujen sekä varusteiden laskutus

* jäsenten edunvalvonta ja palveluiden tarjonta

* jäsenviestintä ja -tiedottaminen sekä muu yhteydenpito

Seuran ylläpitämät muut yhteyshenkilötiedot, kuten esim. ainais- ja kunniajäsenet sekä luottamushenkilöt. Seuratoiminnasta saadut huomionosoitukset, esim. ansiomerkit.


KUVAUS REKISTERÖIDYISTÄ
Tampereen Urheilijat-38 r.y:n jäsenille, joille lähetetään säännöllisesti postia tai tarjotaan palveluja.


JÄSENREKISTERIIN TALLETETTAVAT TIEDOT
Nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin, sähköposti, syntymäaika, yhteys- ja laskutustiedot sekä aktiivisuus Tampereen Urheilijat -38 r.y:n kannalta olennaisissa yhteisöissä (lajijaoston valinta).  Alle 16-vuotiaan kohdalla tietoihin tallennetaan vähintään yhden huoltajan nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Luottamustoimet sekä seuratoiminnasta saadut huomionosoitukset, esim. ansiomerkit.

TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

TIETOLÄHTEET
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään (tai hänen huoltajaltaan) hänen liittyessään jäseneksi tai liittyessään mukaan seuran toimintaan, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä  rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille
  • sidosryhmien osalta lainsäädännön sallimissa rajoissa.


JÄSENTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Säännönmukainen jäsentietojen luovuttaminen

Seura ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta luovutusta viranomaisille lain tai muiden määräysten niin vaatiessa, esim. SUL:n (Suomen Urheiluliiton) rekistereitä.


Tietojen luovutus
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU- alueen tai ETA:n ulkopuolelle 


REKISTERÖIDYN KIELTO‑OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Jäsen voi ilmoittaa luovutus‑ tai käsittelykiellosta kirjallisesti rekisteriä hoitavalle henkilölle.


REKISTERITIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Seuran rekisteriasioista hoitavilla henkilöillä on vastuu rekisterin käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen rekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville toimihenkilöille. Lista ao. henkilöistä on saatavissa seuran tietosuojavastaavalta.

Rekisterinkäyttäjillä on henkilökohtai­set käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.


REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. 

Tietoja ei luovuteta pelkän sähköpostitse tulevan tarkastuspyynnön perusteella.

Jäsenellä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tämä ei kuitenkaan koske lakiin perustuvia tietoja.


TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma‑aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kiel­täydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkais­tavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitä­jälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaami­seksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.